55,000 produktov pre autá
Nákupný košík
Zobraziť košík
Položiek: 0
Suma:

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

 Ponúkame Vám rýchle a jednoduché riešenie zápisu konečného užívateľa výhod do obchodného registra SR, určenie postavenia konečného užívateľa výhod a potrebnú dokumentáciu na vedenie záznamov vo výhodnej cene 19 € s DPH. Stačí len zavolať na 0903 02 01 02, nahlásiť názov spoločnosti, identifikačné údaje a za pár minút je návrh na zápis do OR SR hotový. Vypracovanie návrhu je pod dohľadom advokátky JUDr. Anny Ondrušovej a JUDr. Beáty Ondrušovej Murárikovej.

V cene za zápis konečného užívateľa výhod do Obchodného registra SR je zahrnuté:

 

 • Bezplatné odborné poradenstvo o konečnom užívateľovi výhod
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • Podanie návrhu na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do Obchodného registra SR
 • Zaslanie potvrdenia o vykonaní zápisu do Obchodného registra SR

Povinnosť zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra

 

       Nová povinnosť zavedená s účinnosťou od 01.11.2018 zákonom č. 52/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       Povinnosť zápisu konečného užívateľa výhod sa vzťahuje na všetky spoločnosti založené pred 1.11.2018, ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu. Existujúce spoločnosti sú teda povinné podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod najneskôr do 31.12.2019.

              Za porušenie povinnosti zapísať konečného užívateľa výhod do obchodného registra v lehote stanovenej zákonom, prípadne za nesprávne alebo neúplné označenie KUV hrozí uloženie pokuty až do výšky 3310 eur.

Kto je konečný užívateľ výhod?

 • Fyzické osoby, ktoré ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu – majú minimálne 25% podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.
 • Podieľa sa na jej základnom imaní minimálne 25%.
 • Fyzické osoby, ktoré sú oprávnené vymenovávať alebo odvolávať štatutárov, riadiaci dozorný alebo kontrolný orgán firmy.
 • Dokáže iným spôsobom ovládať spoločnosť.
 • Fyzické osoby, v prospech ktorých spoločnosť vykonáva svoju činnosť – osoby, ktoré majú právo na 25% zisku z podnikania.
 • Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa vyššie uvedené kritériá, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.
 • Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá za konečných užívateľov výhod u tejto právnickej osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.

 

 

 

Identifikačné údaje potrebné k zápisu konečného užívateľa výhod do ORSR:

 

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod.

 

Vaše osobné údaje nebudú verejne dostupné. Nie sú uvedené na stránke obchodného registra SR, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa sú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Z ponuky autobazáru AUTOALLES vyberáme

Škoda Fabia
1,2 TSi

4 790 EUR
cena je s DPH

Mazda CX-7
2,2 MZR-CD

7 790 EUR
cena je s DPH

Opel Zafira
2,0CDTi

7 900 EUR
cena je s DPH